[CTA@NDHU]

Compiler Technology and Application Laboratory

Home
CTAHome® Login
Research
Members
Publications
Projects
Seminar
 
Professor
Graduate Students
Undergraduate Students
Alumni
Li-Pang Chen
Hsin-Lin Chen
Ching-Ho Cheng
Ming-Hau Chiang
Hua-Rong Chu
Po-Jen Chuang
Yao-Hui Fang
Cheng-Chun Hsu
Zhong-De Huang
Hsiang-Wei Kung
Yen-Chang Lai
Yu-Ching Lan
Ying-Chen Lee
Ming-Sian Lin
Sheng-Jhih Peng
Bing-Liang Shih
You-Liang Sun
Qin-Xin Tu
Wen-Kai Tu
Hsun-Her Wang
Liang-Chie Wong
Che-Wei Wu
Shiang-Yu Yang
Chung-Hang Yang
Fong-Wei Yang
Jih-Chin Yeh
Li Yi-Zhan
Yun-Lung Yu

@

 

@

@

Che-Wei Wu

Offical Phone :

Official e-mail : m9521038@em95.ndhu.edu.tw

Company :
Job Title :
Homepage :  -

Research Interests :

Clone Detection

@

Publications :

Theses

1
Che-Wei Wu , " A New Approach of Parameterized Clone Detection from the Viewpoint of," M.S Thesis, Department of Computer Sceince, NDHU , July 2008 pdf

@

Papers:

1
Chung Yung and Che-Wei Wu, "A New Approach to Parameterized Clone Detection Using Abstract Syntax Tree," Proceedings of the Compiler Techniques for High-Performance Computing (CTHPC 2008), March 2008 pdf

@

Technical reports:

1
Chung Yung and Che-Wei Wu, "A New Approach to Parameterized Clone Detection Using Abstract Syntax Tree," CTA-TR-200801, June 2007 pdf

@

@

Copyright © 2008, All rights reserved by CTA Lab.
1, Sec. 2, Da Hsueh Rd., Shou-Feng, Hualien, Taiwan, 974, Republic of China
Phone:+886 03-8635000#4046
Late update: 2012/09/28